សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ២ - សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច - មាត្រា ៥

បុគ្គល គ្រប់រូប មានសិទិ្ធនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបាន ព័ត៌មានពី ស្ថាប័នសាធារណៈ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ។All Comments:
gordon
derby451@hotmail.com
6xkyiU http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

chaba
barny182@hotmail.com
4UL23C http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

gordon
derby451@hotmail.com
sqeJcx http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

matt
derby451@hotmail.com
RX7tvg http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

matt
barny182@hotmail.com
fxu1eO http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514