សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៧ - ទោសបញ្ញត្តិ - មាត្រា ២៧

អំពើញុះញង់ដោយផ្ទាល់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆាឆៅរំខាន រារាំង ឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាមួយ ដើម្បីជាឧបសគ្គដល់ប្រតិបត្តិការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈ ឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុក ព័ត៌មាន ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៥ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្តាទោសតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា ៥០៥ (បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈ) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។All Comments:
gordon
derby451@hotmail.com
JiJZG8 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

chaba
barny182@hotmail.com
UkLaKl http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

gordon
derby451@hotmail.com
iR6TmM http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

matt
derby451@hotmail.com
xTvY1c http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

matt
barny182@hotmail.com
TrplSs http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514