សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ២

ច្បាប់នេះមានគោលដៅដូចតទៅ៖

ក- ជម្រុញ និងធានាឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូន សាធារណជន ឲ្យបានទូលំទូលាយ។

ខ- ធានាឲ្យមានការចូលរួមពី សាធារណជន ក្នុងវិស័យនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងកិច្ចការ វប្បធម៌របស់ជាតិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៣៥ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

គ- ផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់ សាធារណជនឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីតួនាទី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិង សេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្ត និងការ ជឿជាក់ពីសាធារណជន។

ឃ- ជួយសាធារណជនក្នុងការតាមដាន សកម្មភាពការងាររបស់ស្ថាប័ន សាធារណៈ ដើម្បីធានាថា មូលនិធិសាធារណៈត្រូវបានចំណាយតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។

ង- ជម្រុញការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរ ដើម្បី កសាងគោលនយោបាយក្នុងការផ្តល់សេវាជូន សាធារណជន ។

ច- ជួយជម្រុញឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។

ឆ- កាត់បន្ថយព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុត។All Comments:
សេក សុខា
sokha.sek@gmail.com
ជម្រុញ vs ជំរុញ ខ្ញុំមិនប្រាកដថា តើមួយណាគួរប្រើនោះទេ។ ប៉ុន្តែគួរមានអ្នកជំនាញភាសាខ្មែរ ពិនិត្យលើ​ពាក្យ ជម្រុញ នេះឡើងវិញផងថា តើគួរប្រើ ជម្រុញ ឬ ជំរុញ។ សូមអរគុណ សុខា1234


1234
1234WFXSSProbe'")/>


1234
1234


1234WFXSSProbe'")/>
1234

WFXSSProbe'")/>
1234
1234


1234
1234WFXSSProbe


1234
1234


1234WFXSSProbe
1234

WFXSSProbe
1234
1234


1234
A1234B


1234
1234


A1234B
1234

AB
1234
1234


1234
1234


1234
WF'SQL"Probe;A--B


WF'SQL"Probe;A--B
1234

WF'SQL"Probe;A--B
1234
1234


1234';
1234

';
1234
1234


1234
99999999999999999999


1234
1234


1234
-99999999999999999999


1234' having 1=1--
1234


1234
1234#&<(,+">;

' having 1=1--
1234
1234


12341 having 1=1--
1234

1 having 1=1--
1234
1234


1234) having 1=1--
1234

) having 1=1--
1234
1234


1234
1234


1234
|id


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234#&<(,+">;
1234

#&<(,+">;
1234
1234


1234
1234


|id
1234


1234
1234

|id
1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
|vol


1234
1234


1234
&&vol


1234
id|1234


1234
../../../../../../../../../../../../bin/id|


1234
0+0+0+1234


1234
12341234


1234
1234' and 'f'='f


1234
../../../../../../../../../../../../usr/bin/id|


1234
1234


1234
1234


1234
1234' and 'f'='f' --


1234
1234' and 'f'='f') --


1234
1234


|vol
1234


1234
1234


1234&&vol
1234


12341234
1234 and 7659=7659

|vol
1234
1234


1234
1234


1234
;vol|

&&vol
1234
1234


1234
1234/**/and/**/7659=7659


1234
1234


1234
' + ltrim('') + '1234


1234' and 'f'='f
1234


1234' and 'f'='f' --
1234


1234' and 'f'='f') --
12341234

' and 'f'='f
1234
12341234


1234
1234

' and 'f'='f' --
1234
1234


1234
1234XYZ

' and 'f'='f') --
1234
1234


1234
' || '' || '1234


1234
1234


1234
1234


1234
'


1234
\'


1234
;


1234
"


1234
1234


1234
\"


1234
1234


1234
)


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


' + ltrim('') + '1234
1234

' + ltrim('') + '
1234
1234


' || '' || '1234
1234


'
1234


\'
1234


;
1234


"
1234


\"
1234

' || '' || '
1234
1234


)
1234

'
1234
1234

\'
1234
1234

;
1234
1234

"
1234
1234


1234
1234 AppScanHeader: AppScanValue/1.2-6 SecondAppScanHeader: whatever


1234
1234

\"
1234
1234


1234
1234 AppScanHeader: AppScanValue/1.2-7 SecondAppScanHeader: whatever


1234
1234

)
1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
"'


1234 AppScanHeader: AppScanValue/1.2-12 SecondAppScanHeader: whatever
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234 AppScanHeader: AppScanValue/1.2-23 SecondAppScanHeader: whatever
1234


1234
1234%3cscript+%3ealert%2824%29%3b%3c%2fscript+%3e


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
123431


1234
1234


1234
1234\u003Cscript\u003Ealert\u002833\u0029\u003C/script\u003E


1234
1234


1234
1234