សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១០

បុគ្គលគ្រប់រូបទោះជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលមានសិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទពីស្ថាប័នសាធារណៈ ដោយគ្មានការរើសអើង។All Comments:
អ៊ុត សុភា
sophea.u@wmc.org.kh
សូមថែម ស្ថាបន័ឯកជនដែលអនុវត្តមុខងារសាធារណៈ ឬ បានទទួលមូលនិធិពីស្ថាប័នសាធារណៈ ។ ពីព្រោះជាការចាំបាច់ដែលត្រូវមានតម្លាភាព និង មានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីស្ថាបន័ឯកជនទាំងនោះ ដែលបានយកថវិការដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ ។

test
test
test

test' and '1'='1
test
test

test' and '11'='11
test
test

test' and '1'='11
test
test

test' and '%'='
test
test

test' and '11%'='11
test
test

test' and '1%'='11
test
test

test
test' and '1'='1
test

test
test' and '11'='11
test

test
test' and '1'='11
test

test
test' and '%'='
test

test
test' and '11%'='11
test

test
test' and '1%'='11
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test' and '1'='1

test
test
test' and '11'='11

test
test
test' and '1'='11

test
test
test' and '%'='

test
test
test' and '11%'='11

test
test
test' and '1%'='11

test
test
test

test' and '1'='1
test
test

test' and '11'='11
test
test

test' and '1'='11
test
test

test' and '%'='
test
test

test' and '11%'='11
test
test

test' and '1%'='11
test
test

test
test' and '1'='1
test

test
test' and '11'='11
test

test
test' and '1'='11
test

test
test' and '%'='
test

test
test' and '11%'='11
test

test
test' and '1%'='11
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test' and '1'='1

test
test
test' and '11'='11

test
test
test' and '1'='11

test
test
test' and '%'='

test
test
test' and '11%'='11

test
test
test' and '1%'='11

test
test
test

test' and '1'='1
test
test

test' and '11'='11
test
test

test' and '1'='11
test
test

test' and '%'='
test
test

test' and '11%'='11
test
test

test' and '1%'='111
test
test

test
test' and '1'='1
test

test
test' and '11'='11
test

test
test' and '1'='11
test

test
test' and '%'='
test

test
test' and '11%'='11
test

test
test' and '1%'='11
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test' and '1'='1

test
test
test' and '11'='11

test
test
test' and '1'='11

test
test
test' and '%'='

test
test
test' and '11%'='11

test
test
test' and '1%'='11

test
test
test


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514