សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ១

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មាន។ ច្បាប់នេះចែងពីភារកិច្ចដែលស្ថាប័នសាធារណៈនានាត្រូវផ្តល់ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ ដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា១៩ នៃសេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស។All Comments:
Name: អ៊ុក គឹមសេង /Email or phone: ០៧៧២០២២១១

អបរសាទរ ! រីករាយដោយបានឃើញសមិទ្ធផលនេះ។
Name: Chea Menghak /Email or phone: Menghakchea@mail.com

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពតាមក្នុងការទទួល​ព័ត៌មាន។ សូមបងជួយនូវត្រង់ឃ្លានេះបន្តិច សូមអរគុណ!
Long Phanith /Email or phone: phanith@sviscambodia.com
ទំព័រនេះពិត​ជា​​​ផ្ដល់ឱកាស​មាស​សម្រាប់ពលរដ្ឋ និង​មហាជន​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ក្នុង​ការ​ផ្តល់យោបល់ និង​ការតាម​ឃ្លាំមើល​​ដំណើរ​តាក់តែង​សេចក្ដី​​ព្រាង​ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ។
ហ៊ុន ឌីម៉ូ
090224555
Famer coffeeគាំទ្រ

test
test
test

test' and '1'='1
test
test

test' and '11'='11
test
test

test' and '1'='11
test
test

test' and '%'='
test
test

test' and '11%'='11
test
test

test' and '1%'='11
test
test

test
test' and '1'='1
test

test
test' and '11'='11
test

test
test' and '1'='11
test

test
test' and '%'='
test

test
test' and '11%'='11
test

test
test' and '1%'='11
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test' and '1'='1

test
test
test' and '11'='11

test
test
test' and '1'='11

test
test
test' and '%'='

test
test
test' and '11%'='11

test
test
test' and '1%'='11

test
test
test

test' and '1'='1
test
test

test' and '11'='11
test
test

test' and '1'='11
test
test

test' and '%'='
test
test

test' and '11%'='11
test
test

test' and '1%'='11
test
test

test
test' and '1'='1
test

test
test' and '11'='11
test

test
test' and '1'='11
test

test
test' and '%'='
test

test
test' and '11%'='11
test

test
test' and '1%'='11
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test' and '1'='1

test
test
test' and '11'='11

test
test
test' and '1'='11

test
test
test' and '%'='

test
test
test' and '11%'='11

test
test
test' and '1%'='11

test
test
test

test' and '1'='1
test
test

test' and '11'='11
test
test

test' and '1'='11
test
test

test' and '%'='
test
test

test' and '11%'='11
test
test

test' and '1%'='11
test
test

test
test' and '1'='1
test

test
test' and '11'='11
test

test
test' and '1'='11
test

test
test' and '%'='
test

test
test' and '11%'='11
test

test
test' and '1%'='11
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test

test
test
test' and '1'='1

test
test
test' and '11'='11

test
test
test' and '1'='11

test
test
test' and '%'='

test
test
test' and '11%'='11

test
test
test' and '1%'='111234


1234WFXSSProbe'")/>
1234


1234WFXSSProbe
1234


1234
1234


1234
1234WFXSSProbe'")/>

WFXSSProbe'")/>
1234
1234


A1234B
1234


1234
1234WFXSSProbe


1234
1234


WF'SQL"Probe;A--B
1234

WFXSSProbe
1234
1234


1234
A1234B

AB
1234
1234


1234
1234


1234#&<(,+">;
1234


1234
WF'SQL"Probe;A--B

WF'SQL"Probe;A--B
1234
1234


1234
1234


|id
1234

';
1234
1234


1234
1234

' having 1=1--
1234
1234


1234
1234

1 having 1=1--
1234
1234


1234
1234


1234
99999999999999999999

) having 1=1--
1234
1234


1234
1234


1234
-99999999999999999999


1234
1234#&<(,+">;12341234

#&<(,+">;
1234
1234


1234
1234


1234
|id


|vol
1234


&&vol
1234

|id
1234
1234


1234
1234


1234' and 'f'='f
1234


1234' and 'f'='f' --
1234


1234
1234


1234' and 'f'='f') --
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
|vol


1234
1234


1234
&&vol1234

|vol
1234
1234


1234
12341234


1234
id|


1234
1234

&&vol
1234
1234


1234
1234' and 'f'='f' --


1234
../../../../../../../../../../../../bin/id|


1234
../../../../../../../../../../../../usr/bin/id|


1234
1234


1234


' and 'f'='f' --
1234
1234


1234
1234


1234
1234' and 'f'='f


1234
1234' and 'f'='f') --


' + ltrim('') + '1234
1234


1234
0+0+0+1234

' and 'f'='f
1234
1234


1234
1234

' and 'f'='f') --
1234
1234


12341234
1234


1234
1234


1234
1234


' || '' || '1234
1234


1234
1234


1234
1234 and 7659=7659


1234
;vol|


'
1234


1234
1234/**/and/**/7659=7659


1234
1234


\'
1234


;
1234


1234
' + ltrim('') + '1234


"
1234


1234
1234


\"
1234

' + ltrim('') + '
1234
1234


1234
1234


)
1234


1234
' || '' || '1234


1234
1234XYZ


1234
'


1234
\'

' || '' || '
1234
1234


1234
;

'
1234
1234


1234
"

\'
1234
1234


1234
\"

;
1234
1234


1234
)

"
1234
1234


1234
1234

\"
1234
1234


1234
1234

)
1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234
1234


1234 AppScanHeader: AppScanValue/1.2-5 SecondAppScanHeader: whatever
1234


1234%3cscript+%3ealert%287%29%3b%3c%2fscript+%3e
1234


1234
123412341234


123412
1234


1234\u003Cscript\u003Ealert\u002813\u0029\u003C/script\u003E
1234


1234