រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោលបល់លើច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ។ មតិយោលបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតជាសំខាន់ចំពោះច្បាប់នេះ The Royal Government of Cambodia welcomes the public to participate in the process of drafting the Access to Information Law by making comments on the draft. Public participation is really crucial for the law

សេចក្តីព្រាងបឋម

ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន/LAW ON ACCESS TO INFORMATION


សូមអាន និង ផ្តល់មតិយោបល់

Cinque Terre

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ១ ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទទួល​ព័ត៌មាន...

អានបន្ត

Please Read and Make Comment

Cinque Terre

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS-Article 1 - The purpose of this law is to ensure the public’s rights to and freedom of access to information...

Read more

Minutes Meeting of the Technical Working Group

Cinque Terre

Minutes 5th Meeting of the Technical Working Group for Drafting Law on Access to Information (TWG-A2I)

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំលើកទី៥នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលព្រះវិហារនៃក្រសួងព័ត៌មាន មានកិច្ចប្រជុំលើកទី៥នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

អានបន្ត

TERMS OF REFERENCE Access to Information Technical Working Group (A2I TWG)

Cinque Terre

TERMS OF REFERENCE Access to Information Technical Working Group (A2I TWG)

អានបន្ត

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត


លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

អានបន្ត

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំ តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ Cinque Terre

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌ មាន (TWG) បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើកទី៤របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនាឆ្នាំ២០១៥។

អានបន្ត

កម្រងរូបភាព


ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ "សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នក"

កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំលើកទី7 នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ពិធីបើកបង្ហាញជាផ្លូវការ គេហទំព័រ សិទ្ធទទួលព័ត៌មាន

ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារបច្ចេកទេស(A2i-TWG)រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ "ផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមបែបទំនើប"

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ក្រោមកិច្ចអនុវត្តន៍គម្រោង"បង្កើនការទាមទារសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ពីវិស័យប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ"